Kento Takaura

Kento Takaura

福岡大学一回生、高浦賢斗。大学の国際寮でフランス人の彼女が出来、外国の文化、価値観に惹かれる。日本に住んでいる海外の人の暮らしをサポートしたい。という一心で活動中。